Living Lab Alblasserwaard

Partners:

Naturalis Biodiversity Center, Wageningen Environmental Research (WENR), Aeres Hogeschool, Provincie Zuid-Holland, Kaasfabriek de Graafstroom, Zuivelcoöperatie Deltamilk, Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Den Hâneker, Staatsbosbeheer, Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenland, Zuid-Hollands Landschap, Waterschap Rivierenland, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, Rabobank, EIS Kenniscentrum Insecten, Landschappen.NL, LTO Nederland, gemeente Molenlanden, en BoerenNatuur.

Date:

2021 – 2026

Het Project

Het Living Lab Alblasserwaard is een van de drie living labs die zijn opgezet en worden gefinancierd vanuit het thematische programma ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Dit betreft een onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en heeft als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in de praktijk. Met een focus op de Alblasserwaard wordt in het living lab onderzocht welke beheermaatregelen biodiversiteit versterken, hoe deze onderdeel kunnen worden van verdienmodellen en hoe partijen (agrariërs, overheden, NGOs) in beweging kunnen komen om biodiversiteit te versterken. Hierbij staat de interactie centraal tussen ecologische, economische en sociale aspecten.

EGDS activiteiten

Het living lab heeft een integrale en co-creatieve aanpak met uitdrukkelijke betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders. De Erasmus Governance Design Studio (EGDS) werkt aan een overkoepelend co-design traject voor het living lab waarin vorm wordt gegeven aan de interactie en samenwerking tussen verschillende betrokkenen en gezamenlijk interventies voor biodiversiteitsherstel worden ontworpen. Daarnaast richt de EGDS zich met onderzoek op het inzichtelijk maken en beter begrijpen van de complexiteit waarin biodiversiteitsversterkende maatregelen geïmplementeerd worden. Dit doen we door biodiversiteitsversterkende maatregelen vanuit een systemische benadering en in co-creatie met een diversiteit aan stakeholders te onderzoeken (Participatory System Mapping).

0