De Governance van Energiedijken – Resultaten van een bestuurskundige verkenning

In het EFRO onderzoeksproject Energising Deltas stond de vraag centraal hoe – vanuit een bestuurskundige optiek – duurzame energiewinning en
waterbeheer kunnen worden gecombineerd in een nieuwe generatie waterwerken. Gelet op de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en de groeiende roep om de energievoorziening te verduurzamen, wordt nagedacht over nieuwe vormen van duurzame energie, zoals getijdenenergie en energie uit zoet/zout osmose. Het medegebruik van een publieke waterkering is een interessante optie voor efficiente combinaties van beide functies, en in de
toekomst wellicht geïntegreerde natte kunstwerken die zowel de waterveiligheid garanderen als ook duurzame energie opwekken.

Related Projects